Maggot therapy - antibakteriální účinky larev Bzučivky zelené

Novotný K

Kardiochirurgie FN Motol / Přednosta: MUDr. Jan Burkert

Jedním z předpokladů zhojení chronického defektu je odstranění nekrotických hmot a „nastartování“ hojivého procesu. Chronická rána vykazuje proti akutní řadu odlišností. K procesu hojení a tvorbě granulací dochází od okrajů a spo-diny je proto nutné v první fázi uskutečnit debridment rány.

Způsoby debridmentu můžeme rozdělit na: mechanický, chemický a biologický. Mechanické odstranění nekrotických hmot se provádí klasicky nůžkami a skalpelem. Tato technika může selhat v případě špatně dostupných nekróz nebo je-li nekrektomie prováděna v blízkosti důležitých struktur. S odumřelou tkání jsou často nechtěně odstraněny i čerstvé granulace. U vlhkého autolytického procesu je zase nebezpečí šíření infekce při uzavření rány neprodyšným krytím na několik dní.

Biologický debridment je historicky velmi stará metoda spojovaná především s válečnými konflikty a primitivními kulturami. V civilizovaném světě dosáhla velkého rozšíření v první polovině 20. století, a byla uznána oficiální metodou jak v Evropě, tak v USA. S objevem antibiotik její potřeba ustupuje. S přibývajícím výskytem rezistentních kmenů a vedlejších nežádoucích účinků antibiotik se potřeba biologického debridmentu stává znovu aktuální. V 90. letech minulého století se začíná používat ve větším měřítku v celém vyspělém světě.

K biologickému debridmentu se využívají nejčastěji larvy much z čeledi Califoridae. V našem prostředí se běžně vyskytuje Bzučivka zelená, která je také u nás pěstována k medicínským účelům.

Larvy se podílí na hojení rány třemi složkami: debrid-mentem, dezinfekcí a stimulací hojivých pochodů

Larvy bzučivky uvolňují z ústní dutiny proteolytické enzymy, ty rozpouští nekrotické hmoty a larvy je pak vysají. Enzymatická výbava nedovoluje porušit buněčnou membránu živých buněk. Larvy proto přesně kopírují hranici mrtvé a živé tkáně, přesněji než skalpel chirurga.

Dezinfekce rány se děje ingescí patogenních bakterií a jejich rozložením v zažívacím ústrojí larvy. Exkrementy larev jsou sterilní a mají dokonce baktericidní efekt. Tento jev popsal poprvé v roce 1935 Simons. Studoval antibakte-riální účinek exkrementů na růst Staphylococcus Aureus. Postupně prokázal jejich antibakteriální působení in vitro trvající 5-7 dní na Staphylococcus aureus, Streptococcus py-ogenes, Faecalis minor, Clostridium perfringens, Proteus vulgaris, Salmonella typhi a Pneumococci.

Zvýšená tvorba exudátu vede k odplavování bakterií. V zažívacím traktu volně žijících bzučivek žije komenzál Proteus mirabilis. Tato bakterie produkuje několik látek, které mají bakteriostatický efekt. Patří k nim kyselina phe-nyloctová, pehnylacetaldehyd a řada peptidů, které jsou dnes předmětem intenzivního výzkumu v řadě institucích.

Hojivý proces podporuje pohyb larev. Mechanická stimulace vede k prokrvení a zvýšené tvorbě granulací. Některé práce prokazují stimulaci růstu a modifikaci adheze fibro-blastů, včetně jejich interakce s mezibuněčnou hmotou.

Indikace k maggot therapy -nekrotické infikované rány

- Syndrom diabetické nohy včetně nekrotických ran po amputacích

- Bércové vředy

- Dekubity

- Popáleniny

- Rány před kožní transplantací

- Infikované traumatické rány

Kontraindikace maggot therapy

- Rány komunikující přímo nebo píštělemi s tělními dutinami nebo orgány

- Rány v blízkosti velkých cév

- Rány se zvýšeným rizikem krvácení

Nežádoucí účinky maggot therapy

- Nepříjemné vnímání pohybu larev

- Bolest v ráně

- Estetické zábrany pacienta a zdravotníků

- Macerace okrajů rány

Armstrong - výsledky studie

 Maggot therapyKontrolní skupina
Za 6 mesícu se zhojilo 27pacientu (45 %)57 %33 %
Doba zhojení18,5 ± 4,8 týdnu22,4 ± 4,4 týdnu
Vysoká amputace (22 %)10 %33 %
Prevalence infekce80 %60 %
ATB free days126,8 ± 30,381,9 ± 42,1

V Čeké republice je registrován zdravotní prostředek -Bioknife jako biologický obvaz. Má všechny certifikáty potřebné pro distribuci v Evropské Unii. Více na stránkách

www.larvy.cz .


Adresa pro korespondenci:
MUDr. Karel Novotný
Kardiochirurgická klinika, UK 2.LF
V Úvalu 84
150 18 Praha 5
kanoy@atlas.cz