Cystické tumory pankreatu

Strnad R, Kvičerová H

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha / Přednosta: Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc

Od května 1998 do března 2004 jsme na Klinice trans-plantační chirurgie IKEM, a od dubna 2004 do prosince 2006 na Chirurgické klinice 2. LF UK a ÚVN Praha ošetřili celkem 307 nemocných s karcinomem pankreatu a Vaterské papily. Pro cystický tumor slinivky břišní bylo indikováno k operačnímu řešení celkem 9 nemocných (25 - 78 let) s mediánem věku 63 let, z toho bylo 6 žen a 3 muži. Jeden nemocný byl indikován pro pseudocystu pankreatu, o-statní pro tumor. Z těchto byli 4 nemocní předoperačně zařazeni do stadia I a 4 nemocní do stadia II dle JPN - SC. Dle peroperačního nálezu a histologického vyšetření byli 2 nemocní zařazeni do stadia I, 3 do stadia II, 3 do stadia III, 1 do stadia IVa. Sedmkrát jsme provedli radikální resekci: 3x pankreatoduodenektomii, 1x subtotální resekci, 2x levo-strannou pankreatektomii, 1x lokální excisi z pankreatu a 1x byl výkon ukončen jako explorativní laparotomie. Jedenkrát byla provedena resekce paliativní, a to pankreato-duodenektomie. Ložiskový proces byl lokalizován 4x v hlavě, 2x v těle a 1x v ocasu slinivky, 1x zasahoval hlavu a tělo, 1x tělo a ocas slinivky břišní. Časnou pooperační komplikaci jsme zaznamenali u 6 nemocných. Z toho 1x se jednalo o biliární leak, 1x nitrobřišní absces, 1x infekt v ráně. Dalších 6 komlikací bylo kardiopulmonálních a ostatních. Chirurgickou intervenci si vyžádal pouze biliarní leak, který

byl kombinován s nitrobřišním abscesem. Střední doba hospitalizace dosáhla 16,5 dne. Podle bilologické povahy tumoru lze nemocné rozdělit do 3 skupin:

1. benigní cystický tumor byl histologicky prokázán u 6 nemocných,

2. maligní cystický tumor ve 2 případech,

3. v jednom případě byla histologická povaha nádoru nejistá.

Ad 1.

U 2 mužů a 4 žen byla provedena 3x pankreatoduodenek-tomie, 2x levostranná pankreatektomie, 1x subtotální pan-kreatektomie. Histologicky byl zjištěn 2x cystadenom, 2x mucinózní cystadenom, 1x mikrocystický adenom, 1x in-traduktální papilární cystadenom. V časném pooperačním období byla u 5 nemocných zaznamenána komplikace. U jednoho nemocného si insuficience bilidigestivní anasto-mózy spojená s nitrobřišním abescesem vyžádala reoperaci.

Jedna nemocná zemřela na jiném pracovišti 12 měsíců od operace, za příznaků septického šoku v rámci urosepse. Dle dostupných informací ne v souvislosti s tumorem či operací pankreatu. Dva nemocní operovaní v r. 1998 a v r. 1999 již nejsou v evidenci, 5 let od operace žili bez známek rekuren-ce onemocnění. Tři nemocní operovaní v r. 2002 a v r. 2005 žijí bez známek rekurence onemocnění.

Ad 2.

U jednoho nemocného byla provedena paliativní pankrea-toduodenektomie, kdy v resekátu byl zjištěn tubulární, středně diferencovaný hlenotvorný karcinom, místy cysticky uspořádaný, šířící se do submukózy duodena; nádorové struktury byly zastiženy v resekční ploše. Dle JPN-SC byl nemocný definitivně zařazen do stadia III. V pooperačním období byla zaznamenána komplikace nevyžadující chirurgické řešení. Nemocný zemřel po 2 letech a 7 měsících, dle dostupné dokumentace, v souvislosti se základním onemocněním.

U druhé nemocné byla provedena explorativní laparoto-mie. Pro lokální pokročilost nádokru lokalizovaného v těle a kaudě slinivky břišní byla resekce kontraindikována a nebylo ani indikace k paliativnímu výkonu. Z biopsie byl verifikován mucinózní cystadenokarcinom. Dle JPN-SC byla nemocná definitivně zařazena do stádia IVa. Bez časných po-operačních komplikací zemřela nemocná po 2 letech a 4 měsících, dle dostupné dokumentace, v souvislosti se základním onemocněním.

Ad 3.

U nemocné byla provedena lokální excise, enukleace pro-minujícího tumoru 7 x4 x4 cm, lokalizovaného v hlavě a těle slinivky břišní. Histologicky byl verifikován cysticky strukturovaný neuroendokrinní tumor s nejistým chováním a naznačenou angioinvazí. Dle JPN-SC byla nemocná definitivně zařazen do stadia II. T.č. 23 měsíců po operačním výkonu je nemocná v dispenzárním programu bez projevů rekurence onemocnění.

Náš soubor cystických tumorů pankreatu je co do počtu malý a nedovoluje statistické zhodnocení. Přežívání nemocných s cystadenokarcinomem je, v souladu s literárními údaji, významně lepší než u nemocných s typickým adenokarci-nomem pankreatu v odpovídajícím stadiu.

Adresa pro korespondenci:

MUDr. Robin Strnad
Chirurgická klinika 2.LF UK a ÚVN Praha
U vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
E-mail: robin.strnad@uvn.cz