ročník 13,2005 č.2
Loket 2005

Epidemiologie, trendy incidence a mortality kolorektálního karcinomu

Čelko A. M.

Oddělení epidemiologie
Centrum preventivního lékařství
3. Lékařská fakulta UK
Vedoucí: Doc. MUDr. Alexander M. Čelko, CSc.

Zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku, nebo-li kolorektální karcinom (KR-Ca), je třetí nejčastější zhoubný novotvar na světě (1. plíce, 2. mléčná žláza). S asi 1 023 000 případy tvořil v roce 2002 9,4 % ze všech nových nádorů.
Ke geografickým oblastem s nejvyšším rizikem počítáme Evropu, Severní Ameriku, Austrálii a Nový Zéland. 65 % všech případů je v rozvinutých zemích světa.
KR-Ca s více než 550 000 novými případy představoval 9,5 % celosvětového výskytu zhoubných novotvarů (kromě kůže ostatní), které v r. 2002 postihly mužskou populaci. Graf 1. U žen se v tom samém roce odhaduje výskyt KR-Ca na více než 472 000 případů, což znamená 9,3 % a 3. místo v četnosti výskytu. (1. mléčná žláza s 1 150 000 případy, 2. hrdlo děložní) - graf 2.

Graf. 1. - Nové zhoubné novotvary dle četnosti, svět 2002, muži Graf. 2. - Nové zhoubné novotvary dle četnosti, svět 2002, ženy

V r. 2002 zemřelo ve světě na KR-Ca 278 500 mužů (plíce 850 000) a 250 000 žen (prs 410 000), což představuje 4. resp. 5.místo v četnosti úmrtí na zhoubné novotvary - graf 3, 4.

Graf. 3. - Zemřelí na zhoubné novotvary dle četnosti, svět 2002, muži Graf. 4. - Zemřelí na zhoubné novotvary dle četnosti, svět 2002, ženy

V České republice se v roce 2002 s 4863 diagnostikovanými případy dostal poprvé v četnosti výskytu zhoubných nádorů KR-Ca na 1. místo u mužů před Ca plic. Tyto dva novotvary spolu s Ca prostaty představují 50 % všech nových nádorů diagnostikovaných u českých mužů v r. 2002 - graf 5.
U žen ve výskytu nádorů jednoznačně dominuje novotvar prsu (5378 případů - 21 %), který spolu s dalšími hormonálně dependentními nádory (tělo děložní a vaječník) představuje 1/3 všech novotvarů diagnostikovaných u českých žen v roce 2002. Kolorektální karcinom, který je v četnosti výskytu na druhém místě s 3258 novými případy, představuje 13 % ze všech diagnostikovaných novotvarů u žen v r. 2002 - graf 6.

Graf. 5. - Nové zhoubné novotvary dle četnosti, ČR 2002, muži Graf. 6. - Nové zhoubné novotvary dle četnosti, ČR 2002, ženy

Proporci zemřelých na nádory u českých mužů dlouhodobě vede jako příčina, v posledních letech stagnující až klesající, karcinom plic s 28 %. Kolorektální karcinom jako příčina úmrtí je na druhém místě s 16 % (2470 zemřelých) - graf 7.
V roce 2001 překročil poprvé počet zemřelých žen na karcinom kolorekta (1911), počet žen zemřelých na karcinom prsu (o 18), čímž se tento novotvar dostal na 1. místo v úmrtnosti českých žen na zhoubné nádory - graf 8.

Graf. 7. - Zemřelí na zhoubné novotvary dle četnosti, ČR 2001, muži Graf. 8. - Zemřelí na zhoubné novotvary dle četnosti, ČR 2001, ženy

Od vzniku registru nádorů v ČR v roce 1959 do konce roku 2002 stoupla incidence KR-Ca u českých mužů o 370 % (tlustého střeva o 570 % a konečníku o 240 %), což představuje průměrný každoroční nárůst incidence asi 8,4 %. Od roku 2000 do roku 2002 stoupla incidence KR-Ca o 10 % (incidence 94,8/100 000 mužů) - graf 9.
U žen za sledované období 44 let stoupla incidence o 285 % (tlusté střevo o 435 % a konečník 205 %), což představuje průměrný meziroční nárůst incidence 6,5 %. Od roku 2000 stoupla incidence KR-Ca o 7 % - (incidence 63,3/100 000 žen) - graf 10.

Graf. 9. - Incidence karcinomu kolon a rekta 1959 - 2002, ČR, Muži Graf. 10. - Incidence karcinomu kolon a rekta 1959 - 2002, ČR Ženy

Od roku 1970 (začátek publikování úmrtnostních dat v Registru nádorů) do roku 2002 se úmrtnost na KR-Ca u mužů zvýšila o 77 % (kolon 140 % a rektum 27 %), což je výrazně pomalejší nárůst ve srovnání s incidencí za stejné období, která u KR-Ca stoupla o 198 % (266 % kolon a 142 % rektum). Meziroční nárůst úmrtnosti je 2,3 % (8,5 % u incidence). 2002 ( úmrtnost 51,6/100 000 mužů) - graf 11.
U žen za stejné období 33 let stoupla úmrtnost na KR-Ca o 43 % (tlusté střevo 61 %, konečník 22 %), opět naštěstí výrazně pomaleji než incidence, která za stejné období stoupla o 136 % (tlusté střevo 175 % a konečník 95 %). Meziroční nárůst úmrtnosti představuje 1,3 %. (6,5 % u incidence) 2002 - ( úmrtnost 36,2/100 000 žen) - graf 12.

Graf. 11. - Úmrtnost na karcinom kolon a rekta 1970 - 2002 ČR Muži Graf. 12. - Úmrtnost na karcinom kolon a rekta 1970 - 2002, ČR, ženy

U mužů byla v 60. letech incidence zhoubného novotvaru tlustého střeva až o 30 % nižší ve srovnání s incidencí Ca konečníku. Až počátkem 90. let (v roce 1991) se incidence obou novotvarů vyrovnaly a v současnosti je incidence kolon o 25 % vyšší než incidence rekta.
U žen je situace v trendu incidencí těchto nádorů diametrálně odlišná. Již počátkem 60. let (v roce 1962) se incidence novotvaru kolon a rekta dostaly na stejnou úroveň, pak až do roku 1980 byl tento poměr zhruba stejný, ale pak se začala výrazně zvyšovat incidence Ca tlustého střeva a v současnosti je o 50 % vyšší ve srovnání s incidencí Ca rekta - graf 13.
Úmrtnost na Ca kolon u mužů byla počátkem 70. let až o 25 % nižší ve srovnání s úmrtností na Ca rekta. Postupně došlo ke srovnání úmrtností na tyto nádory a od roku 1995 do r. 2002 se tento poměr úplně obrátil, a tak v současnosti je úmrtnost na Ca kolon ve srovnání s Ca rekta o 50 % vyšší. U žen byla úmrtnost na Ca kolon od začátku sledovaného období asi o 20 % vyšší ve srovnání s Ca rekta a v současnosti je úmrtnost na novotvar tlustého střeva ve srovnání s úmrtností na novotvar konečníku téměř o 60 % vyšší. - graf 14.

Graf. 13. - Poměr incidence karcinomu kolon a rekta 1959 - 2002, ČR Muži + Ženy Graf. 14. - Poměr úmrtnosti karcinomu kolon a rekta 1970 - 2002, ČR, Muži + Ženy

Při srovnání věkově specifické incidence KR-Ca u obou pohlaví je zjevný výraznější nárůst incidence u mužů po 50. roce života a tyto rozdíly se zvětšují až do nejstarších věkových skupin - graf 15 .
Srovnáme-li věkově specifické úmrtnosti na Ca-KR u obou pohlaví v roce 2001, tak vidíme, že podobně jako u incidence se již od 50. roku věku začíná projevovat zvyšující se úmrtnost u mužů a tyto rozdíly se prohlubují až do nejstarších věkových skupin - graf 16.

Graf. 15. - Věkově specifická incidence kolorektálního karcinomu, ČR 2001, Muži + Ženy Graf. 16. - Věkově specifická úmrtnost na kolorektální karcinom, ČR 2001, Muži + Ženy

Ve světovém měřítku podle posledních dostupných dat IARCu - GLOBOCAN 2002, je situace v standardizované incidenci KR-Ca u českých mužů nejhorší na světě před Maďarskem, Slovenskem a Novým Zélandem. V úmrtnosti na KR-Ca u mužů patří ČR 2. místo, hned za Maďarskem, před Slovenskem - graf 17.
U žen je situace v incidenci KR-Ca o něco lepší a v roce 2002 byly na 9. místě v pomyslném řebříčku, ale ve standardizované úmrtnosti jim patří 4. příčka za Maďarskem, Dánskem a Novým Zélandem - graf 18.

Graf. 17. - KR-Ca standardizovaná incidence a úmrtnost, svět 2002, muži Graf. 18. - KR-Ca standardizovaná incidence a úmrtnost, svět 2002, ženy

Nespecifickým, ale v nádorové epidemiologii celosvětově uznávaným parametrem je tzv. mortalita/incidence index, vypovídající o závažnosti onemocnění, včasné diagnóze, účinné terapii a prognóze novotvaru, který se udává v procentech. Na základě tohoto parametru se novotvary klasifikují do 3 skupin:
1. Do 33 % s velmi dobrou prognózou
2. Do 66 % s relativně dobrou prognózou
3. Nad 66 % se špatnou prognózou
KR-Ca u českých mužů s M/I indexem 58 % představuje nejhorší třetinu 2. skupiny s relativně dobrou prognózou. Srovnej s USA. Ženy s 56,3% na tom nejsou o moc lépe, což nepřímo indikuje pozdní diagnostiku novotvaru v naší populaci - graf 19, 20.

Graf. 19. - KR - Ca Mortalita/Incidence index v %, svět 2002, muži Graf. 20. - - KR - Ca Mortalita/Incidence index v %, svět 2002, ženy

V porovnání záchytu KR-Ca v I. a IV. stadiu onemocnění dle TNM klasifikace, je léčba ve IV. stadiu více než 4x nákladnější a bez výrazných výsledků. V roce 2001 bylo zachyceno u mužů v I. stadiu 16,5 % (2002 - 17,5 %) onemocnění, ve II. stadiu 26,9 % (25,9 %), ve III. stadiu 17,3 % (17,4 %) a ve IV. stadiu 22,4 % (21,8 %) - graf 21.
U žen bylo zachyceno v I. stadiu 15,1 % (2002 - 16,9 %), ve II. stadiu 25,7 %, (22,8 %) ve III. stadiu 18,2 %, (18,8 %) a ve IV. stadiu 19,7 % (21,3 %), což dokazuje pozdní diagnostikování novotvaru a nedostatečné využívání možností včasné diagnostiky (okultní krvácení - Haemocult, Kolonoskopie, Sigmoidoskopie) - graf 22.

Graf. 21. - KR - Ca TNM stadium v době stanovení dg. ČR 2001 muži Graf. 22. - KR - Ca TNM stadium v době stanovení dg. ČR 2001, ženy

Faktory životního prostředí ovlivňující výskyt kolorektálního karcinomu.

Dieta bohatá na tuky
Epidemiologické, experimentální a klinické studie naznačují, že diety bohaté na tuky, proteiny, kalorie, alkohol, maso (jak červené, tak bílé) a chudé na vápník a kyselinu listovou jsou ve vztahu ke zvýšenému výskytu kolorektálního karcinomu
Vlákniny, ovoce a zelenina
Cereální vlákninové potravinové doplňky a diety chudé na tuky s vysokým obsahem vlákniny, ovoce a zeleniny ale nesnižují opakovaný výskyt adenomatózních polypů v horizontu 3-4 let.
Nesteroidní protizánětlivé léky,
včetně piroxikamu, sulindacu a aspirinu, mohou zabránit tvorbě adenomů nebo vyvolat regresi adenomatózních polypů u jedinců s kolorektálním karcinomem nebo polypy v anamnéze.
Kouření
Kouření cigaret má vztah k tvorbě adenomů a rozvoji kolorektálního karcinomu.
Postmenopauzální hormonální substituce
je spojována se sníženým rizikem novotvaru tlustého střeva, ale ne konečníku.
Kolonoskopie
s odstraněním adenomatózních polypů může snižovat riziko kolorektálního karcinomu.
Statiny
Pravastatin a Simvastatin užívané v observační studii cca 3300 participantů po dobu nejméně 5 let prokázaly 46% pokles rizika vzniku kolorektálního karcinomu.

Literatura

  1. Zhoubný novotvar kolorekta, Aktuální informace č.1, ÚZIS Praha, 2005
  2. Novotvary v České republice - rok 2002, Aktuální informace č. 80, ÚZIS Praha , 2004
  3. Novotvary 2001 ČR, ÚZIS Praha, 2004
  4. National Cancer Institute USA (www.cancer.gov): Colorectal Cancer Prevention
  5. Parkin DM,Whelan SL et al.: Cancer Incidence in Five Continents Vol.VII. IARC Scientific Publication No.143, 1997: 51
  6. Schottenfeld D, Fraumeni JF, Jr: Cancer Epidemiology and Prevention, Oxford University Press 1996:813-841
  7. Ferlay JF, Bray P, Pisani DM et al: GLOBOCAN 2002: Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide, IARC CancerBase No. 5. version 2.0, IARC Press, Lyon, 2004.

Adresa pro korespondenci:

Doc. MUDr. Alexander M. Čelko, CSc.
Odd. Epidemiologie, CPL
UK, 3. lékařská fakulta
Ruská 87, 100 00 Praha 10